Lasowice Wielkie w Powiecie Kluczborskim to moja mała ojczyzna. Pracując w stolicy województwa mam ogląd i przynajmniej częściowy wpływ na jakość życia w gminach i powiatach. Gdy w latach 2011-2012 pracowałem jako wiceminister rolnictwa największym moim wyzwaniem było otwarcie rynku amerykańskiego i chińskiego dla naszej dobrej żywności. Udało się! Teraz w oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych staram się przygotować maksymalnie dużo gruntów do sprzedaży opolskim rolnikom i pod inwestycje potrzebne w województwie. Z kolei jako Przewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego staram się rozwiązywać nasze codzienne problemy i pomagać na miarę możliwości.
MOJE DOŚWIADCZENIE

Wykształcenie:

1992 Obrona pracy doktorskiej z nauk weterynaryjnych
2005 - 2006 Studia podyplomowe z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego - Politechnika Opolska
2003 - 2005 Studia podyplomowe z zakresu administracji i epizootiologii weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu – egzamin państwowy w Puławach
1980 - 1985 Akademia Rolnicza we Wrocławiu, kierunek: Medycyna Weterynaryjna

Doświadczenie zawodowe:

1985 - 1989 Wojewódzki Zakład Weterynaryjny w Opolu
1989 - 1990 KPGR Bierdzany
od 1990 Prywatna praktyka weterynaryjna
1992 - 1993 Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Kluczborku
2002 - 2008 Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kluczborku, w Oleśnie
2008 - 2011 Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu
2011 - 2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
od 1 stycznia 2012 Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu


Moje życiowe motto brzmi:
ZAWSZE DO PRACY DLA TEJ ZIEMI. TU SIĘ WSZYSTKO ZACZYNA.


MÓJ PROGRAM WYBORCZY

Opolski Rolniczy Pakiet Klimatyczny

Podczas tegorocznego lata wszyscy bezpośrednio odczuliśmy konsekwencje zmian klimatu. Susza poskutkowała producentom rolnym obniżeniem ich plonów a konsumentom – zwyżką cen żywności. Takich negatywnych następstw nie byłoby gdyby wytwórczość uprawna była przygotowana na wystąpienie wysokich temperatur: mieli wysiane odpowiednie odmiany roślin i hodowli odporne na wahania warunków pogodowych rasy zwierząt. Dlatego proponuję utworzenie Opolskiego Rolniczego Pakietu Klimatycznego (ORPK), dostosowującego nasze rolnictwo do zmian klimatycznych. Działania ORPK koncentrować się będą na wdrażaniu opartych na doświadczeniu rozwiązań prawnych by bezpiecznie, efektywnie i odpowiedzialnie dostosować produkcję rolniczą do zmian klimatu.

SPOSÓB REALIZACJI
Potrzebne jest powołanie zespołów roboczych w skład których wchodzić będą eksperci określający zakres i chronologię wdrożenia zmian. Producenci rolni otrzymają konkretne odpowiedzi na pytania: jakie odmiany zbóż uprawiać, czy lepiej jest kontynuować uprawę kukurydzy czy może lepiej zamienić ją na uprawę soi, czy innych ciepłolubnych roślin, jakie rasy zwierząt hodować. Dowiedzą się jak walczyć z ciepłolubnymi szkodnikami i chwastami.

Retencjonowanie wody niezbędnej do produkcji rolniczej

Tegoroczna susza pokazała nam jak ważne jest racjonalne gromadzenie wody służące lokalnej gospodarce rolnej tak jak powódź z 1997 roku unaoczniła nam jak ważna jest potrzeba retencjonowania wody w dużych i mniejszych zbiornikach. Zbiornik retencyjny Dolny Racibórz, zbiornik w Ligocie Górnej koło Kluczborka maja za zadanie przyjąć nadmiar wody z fali powodziowej. Proponuję tworzenie równie istotnych dla upraw rolniczych całych systemów wodnych – mikroretencji, które będą tworzyć małe zbiorniki: oczka wodne, stawy, progi na rowach melioracyjnych i małych ciekach wodnych. Mikroretencje spowolnią odpływ wód opadowych do dużych rzek i dużych zbiorników wodnych. Będą chronić zarówno przed suszą jak i przed podtopieniami terenów rolniczych po nawalnych deszczach.

SPOSÓB REALIZACJI
Będę z cała mocą zabiegał w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Ministerstwie Środowiska, u Marszałka Województwa Opolskiego o środki finansowe na projekty dotyczące mikroretencji w naszym rolniczym województwie. Proponuję reaktywację nauki zawodu melioranta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, które są prowadzone i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naszym województwie jest zaledwie kilku czynnych zawodowo meliorantów, których liczba jest zbyt mała aby podołać realizacji systemu mikroretencji.

Ochrona producentów rolnych przed skutkami finansowymi występujących kataklizmów pogodowych

Każdy kataklizm spowodowany gwałtownymi zmianami pogodowy niesie za sobą dotkliwe straty finansowe. Powoduje, że z dnia na dzień rolnicy pozostają bez środków na wznowienie swojej uprawnej działalności. Ubezpieczenia w zakresie suszy powinny być dostępne finansowo dla wszystkich producentów rolnych, ponieważ na polisę na wypadek suszy ze względu na jej wysokość obecnie stać jedynie niewielu rolników.

SPOSÓB REALIZACJI
Zajmę się zmianą ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami) w dwóch kwestiach. Pierwsza z nich to zwiększenie procentowego progu dopłat z budżetu państwa. Drugą jest możliwość łączenia ubezpieczeń w pakiety.

Promocja opolskiej żywności na rynku krajowym i międzynarodowym

Opolszczyzna to region producentów zdrowej, niemodyfikowanej żywności. Docenili ją nasi południowi sąsiedzi, zatem warto pokazać i promować ją też w całym kraju i na innych rynkach międzynarodowych.

SPOSÓB REALIZACJI
Utworzę Opolski Fundusz Promocji Żywności, którego zadaniem będzie upowszechnianie w kraju i zagranicą artykułów rolno-spożywczych produkowanych na terenie naszego województwa. To jego misją będzie tworzenie ulotek, organizowanie wystaw, targów żywności, produkcja filmów i konstruowanie pełnych strategii promocyjnych. Powołam do życia kalendarz imprez targowych o tematyce rolno-spożywczej, np. Targi Żywności Regionalnej, Tradycyjnej, Ekologicznej Międzynarodowych Opolskich Targów Żywności - Opolagra Food jako forum działań promujących opolską żywność zarówno w kraju jak i zagranicą. Zainicjuję potrzebę rozbudowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego co najmniej do powierzchni 5 tyś metrów kwadratowych, czyli podwojenie powierzchni. Tylko wówczas jest możliwe organizowanie targów na prestiżowym poziomie.

Wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego w naszym województwie

Obecnie większość żywności produkowanej na Opolszczyźnie jest przetwarzana poza granicami naszego województwa. Chcę aby Opolszczyzna stała się Zagłębiem Spożywczym – południowo- zachodniej Polski.

SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie Opolskiej Strategii Rozwoju Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Strategia ta ma na celu zdiagnozowanie głównych przyczyn niechęci inwestorów do lokowania swojego kapitału w budowę firm przetwórstwa rolno-spożywczego. Jej zadaniem będzie wypracowanie strategii korygującej i ukierunkowującej nasz potencjał produkcyjny na realne możliwości przetwórcze. Wszystko to będzie możliwe przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego zaplecza kadrowego - zmiany w strukturze nauczania szkół średnich i wyższych w celu pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry dla już funkcjonujących zakładów i nowopowstałych, tworzenia klas pod patronatem firm z branży rolno-spożywczej, finansowania praktyk zawodowych w zagranicznych firmach przetwórczych.

Korzyści z wdrażanych rozwiązań:
  • pozyskanie inwestorów,
  • powstanie stabilnych miejsc pracy,
  • ustabilizowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej dla producentów rolnych w naszym województwie,
  • dopasowanie kształcenia do realnych potrzeb regionalnych


Pozyskanie środków finansowych na aktywność sportową młodzieży z terenów wiejskich i małych miejscowości

Będę zabiegać o przeznaczanie większych środków finansowych na aktywność sportową młodzieży z terenów wiejskich i małych miejscowości.

SPOSÓB REALIZACJI
Pozyskam środki finansowe od sponsorów na budowę boisk, hal sportowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt a także na finansowanie klubów sportowych, sprzętu sportowego, obozy sportowe, trenerzy itp.

Powołanie powiatowych punktów pomocy prawnej w zakresie problematyki dotyczącej korzystania z funduszy rolnych UE oraz krajowych środków finansowych

SPOSÓB REALIZACJI
Stworzę powiatowe punkty pomocy prawnej w zakresie problematyki dotyczącej wykorzystania funduszy rolnych oferowanych przez Unię Europejską oraz krajowych środków finansowych dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz małych miejscowości.

Przygotowanie terenów dla rolników i inwestorów.

Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dla mieszkańców obszarów wiejskich i miast. Będę zabiegał o przeznaczenie większych środków finansowych na poprawę jakości życia mieszkańców tj. na opiekę nad starszymi ludźmi, opiekę dzieci w wieku przedszkolnym, rehabilitacje a także na remonty dróg, budowę sieci kanalizacyjnych, Internet szerokopasmowy)

SPOSÓB REALIZACJI
Będę zabiegał o przeznaczenie większych środków finansowych na poprawę jakości życia mieszkańców tj. na opiekę nad starszymi ludźmi, opiekę dzieci w wieku przedszkolnym, rehabilitacje a także na remonty dróg, budowę sieci kanalizacyjnych, Internet szerokopasmowy)

strzałka do góry